Meny

Allmänna villkor

BRF Adresser är en tjänst avsedd för företag, organisationer och privatpersoner. Tjänsten BRF Adresser tillhandahålls av Marknadsrespons AB ("Marknadsrespons"). Den som abonnerar på BRF Adresser kallas kund. Varje kund måste namnge minst en fysisk person, kontaktpersonen, hos kunden. Tjänsten BRF Adresser innebär att Marknadsrespons såsom återförsäljare tillhandahåller, utbjuder och levererar bostadsrättsföreningars namn, adress och organisationsnummer, registreringsår samt minst två kontaktpersoner ur respektive bostadsrättsförenings styrelse med hemadress och telefonnummer.

 

Avtalets ingående

Registrering för abonnemang sker via BRF Adressers hemsida eller via Marknadsrespons kundtjänst under kontorstid eller per e-post eller brev. Avtal skall anses ha träffats när kunden erhåller registreringsbekräftelse per e-post eller post från Marknadsrespons.

 

Betalningsvillkor m.m.

Om överenskommelse skett om betalning mot faktura gäller betalningsvillkor om 30 dagar. Om betalning ej är Marknadsrespons tillhanda senast efter 30 dagar. Marknadsrespons förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från BRF Adresser. Marknadsrespons förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet.

 

Behandling av adressuppgifter

Vid beställning godkänner kund att uppgifter om denne registreras som underlag för administration och fakturering. Kunduppgifter kan komma att överföras till externt faktureringsföretag samt till bank och inlösare för att möjliggöra kontokortsbetalning och fakturering. Uppgifter om kund kan vidare komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte t.ex. för att meddela om nyheter eller ändringar i tjänst. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, var vänlig se vår Integritetspolicy.

 

Obehörigt användande

Varje kund kan begära spärrning av användarnamn och lösenord via e-post till Marknadsrespons. Kunden ansvarar inte för obehörigt användande av användarnamn och lösenord efter det att spärrning begärts. Marknadsrespons förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till BRF Adresser, om kunden utnyttjat BRF Adresser på ett otillbörligt sätt.

 

Upphovsrätt och Rättigheter till BRF Adressers material

Med "BRF Adressers material" avses samtliga bostadsrättsföreningars namn, epost, adresser och organisationsnummer, registreringsår samt kontaktpersoner i respektive bostadsrättsförenings styrelse, styrelsemedlemmens hemadress och dess telefonnummer.

Kunden får inte använda BRF Adressers material för uppläggning eller uppdatering av eget eller annans register. Kunden får heller inte kopiera, överlåta, upplåta eller vidarebefordra BRF Adressers material till annan juridisk eller fysisk person. Marknadsrespons förbehåller sig rätten att kontrollera att ovanstående användningsvillkor inte överträds.

Ett abonnemang får inte överlåtas utan Marknadsrespons skriftliga medgivande. Om Marknadsrespons på kundens uppdrag levererar adressmaterialet direkt till dennes uppdragstagare svarar kunden för att uppdragstagaren följer de aktuella villkoren. Under tid som giltigt abonnemang finns har kund och personal anställd hos denne rätt att använda BRF Adresser och ladda ner uppgifter från detta inom ramen för kundens verksamhet.

Innehållet på BRF Adressers webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

 

Personuppgiftsansvar

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning är den aktör som har bestämt medlen och ändamålen med viss behandling av personuppgifter att anse som personuppgiftsansvarig för behandlingen. När du som kund köper eller på annat sätt får tillgång till personuppgifter är du som kund också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

 

Leverans

Marknadsrespons levererar BRF Adresser på excelfil till kund som abonnerar på tjänst från BRF Adresser. Marknadsrespons åtar sig att tillhandahålla support av tjänsten BRF Adresser och bifogar medföljande guider.

 

Ansvarsbegränsning

Marknadsrespons ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare hos kund på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller störning som ligger utanför Marknadsrespons kontroll. Marknadsrespons ansvarar inte heller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar. Om störning av tjänst uppstår åtar sig Marknadsrespons att åtgärda avbrottet inom skälig tid.

Marknadsrespons tar inte ansvar för kunds eventuella konflikter med andra programvaror eller felaktigheter som kan uppstå vid installation eller avinstallation av program.

 

Avtalets tillämplighet

Abonnemang på BRF Adresser gäller i abonnemangsperioder om ett år eller genom att kund köper s.k. exportpoäng.

 

Pris

Kund förbinder sig att inför tecknande av abonnemang eller förlängning av abonnemang att acceptera eventuell prishöjning. Marknadsrespons har dock ingen rätt att ändra pris på abonnemang som kund tecknat på innevarande abonnemangsperiod. Priser är angivna exklusive moms.

 

Tillämplig lag

I det fall det uppstår tvist mellan Marknadsrespons och kund skall denna avgöras i allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas för detta avtal.